Soinnutus ja säestystavat

Rekilaulumelodioita säestetään kolmella erilaisella tavalla,jotka ovat bordunasäestys, melodiasäestys sekä sointusäestys. Bordunasäestyksessä toistetaan samaa säveltä tai säveliä. Melodiasäestystä käytettäessä säestäjä soittaa melodiaa laulajan kanssa unisonossa. Sointusäestys puolestaan perustuu sointutehoihin ja sillä pyritään säestykseen, joka on funktionaalisen harmoniakäsityksen mukaista.

Romanilauluja esitetään yleensä käyttäen sekä vibratoa että glissandoa. Molemmat ovat säilyneet romanimusiikissa sitkeästi vuosien saatossa, minkä on pohdittu johtuvan muunmuassa siitä, että laulujen esitystavalle on etsitty esikuvaa sekä romanttisesta musiikista että itämaisperäisestä laulusta. Romanilaulajille on ominaista hitaan vibraton käyttö, joka on siirtynyt aikojen kuluessa vanhemmilta laulajilta nuoremmille yli genrerajojen.

Laulujen aiheet

Yhteisöillä on tarve tuoda esiin ja määritellä omaa menneisyyttään ja romanien perinteisissä lauluissa korostuvatkin kiertäminen ja niin sanottu “kululla olo” eli ympäriinsä kulkeminen. Tästä huolimatta itseasissa käsitys siitä, että romaniyhteisöt kiertelisivät päämäärättömästi ympäriinsä, on harhaanjohtava ja jopa virheellinen stereotypia.
Kiertämisen lisäksi romanien lauluissa korostuvia teemoja ovat rakkaus, vankila-aiheet, hevosmiesten laulut, markkinamiesten laulut sekä niinsanotut mahtilaulut. Mahtilauluja esitettiin romanien historiassa selvitettäessä sukujen välillä esiintyneitä konfliktitilanteita.

Rakkausaiheisissa romanilauluissa korostuvat teemat, jotka kuvaavat kaipuuta, täyttymätöntä rakkautta, mustasukkaisuutta, sekä eron aiheuttamia tunteita kuten iloa ja surua. Keskeisiä aiheita ovat myös esimerkiksi palava ja sammuva rakkaus, menetyksen aiheuttama haikeus sekä kaukokaipuu. Rakkaudentunteet ilmaistaan romanilauluissa usein peitellysti. Lauluissa näkyy romaniyhteisön sisäiselle kommunikaatiolle ominainen sosiaalinen herkkyys sekä hienotunteisuus.
Hevos- ja markkinamiesten lauluissa korostuvat pohdinnat hevosen tärkeydestä sekä kulkuvälineenä että kaupanteon välineenä. Lauluista huokuu hevosen arvostus! Lauluista tulee esiin myös tietynlainen sosioekonominen arvottaminen. Kauppamiehen taitoa ja tätä kautta kauppamiehen arvokkuutta arvioidaan hevosen kautta ja hevosen kautta arvioidaan jopa suvun kunnia. Hevosen kautta käsitellään lähes koko ihmisen elämänpiiri!

Mahtilaulaminen on luonut leimansa romanilaulujen esittämistyylille. Mahtilaulut sisälsivät niiden varhaisvaiheessa usein loukkaavia sanoja riidan toista osapuolta kohtaan ja laulujen kautta terästettiin tappelun osapuolten tappeluintoa. Sanojen avulla oli tarkoitus kohdistaa kuulijoiden huomio sekä laulajaan, laulajan sukuun että laulajan omaan rohkeuteen. Laulajan oli tärkeää osoittaa pelottomuutensa sekä auktoriteettinsa!

Vankila-aiheisissa romanilauluissa esiintyy usein joko kodin, puolison tai vanhempien kaipuuta ja ne ovat olleet tärkeitä viihdyttäjiä ankeassa vankilaelämässä. Vankilalaulujen avulla vanki on saanut mahdollisuuden psyykkiseen itsesäätelyyn ankean vankilaelämän keskellä. Vankilalauluissa esiintyy myös laulajan peilausta itsensä ja valtaväestön kesken tuoden esiin esimerkiksi ristiriitaisuuksia, jotka aiheutuvat näiden ryhmien yhteiskunnallisista ja kulttuurisista eroista. Vankilalauluissa vankilaa saatetaan kutsua kodiksi, vaikka samaan aikaan laulun sanat saattavat ilmaista kaipuuta oikeaan kotiin läheisten luokse.

Yhdistyksemme pitää romaneiden oikeutena oikeutta omaan kieleen sekä omaleimaiseen kulttuuriin, johon kuuluu kiinteänä osana romanimusiikki. Suomessa romaneita on pyritty sulauttamaan valtaväestöön tässä kuitenkaan onnistumatta. Romanit ovat kohdanneet Suomessa suuria ihmisoikeusloukkauksia, joiden ajan pitäisi jo mielestämme olla ohi vuonna 2016. Vaikka romaneiden syrjintään on puututtu 1970-luvulta lähtien, on romanien asemassa vieläkin parantamisen varaa maassamme, jossa romaneita valitettavasti syrjitään vielä nykyäänkin. Syrjintää esiintyy esimerkiksi asumisen suhteen, palveluiden tarjoamisen suhteen sekä rekrytointitilanteissa.

Ennakkoluulot elävät valitettavasti edelleenkin puolin ja toisin! Musiikki on yksi keino kertoa romanien rikkaasta kulttuurista sekä rikkoa ennakkoluuloja. Esimerkiksi aitoon ja oikeaan romanikulttuuriin kuuluu, toisin kuin usein valitettavasti luullaan, hyvien käytöstapojen painottaminen. Aidossa ja oikeassa romanikulttuurissa painotetaan erityisesti sitä, että kaikkien ihmisten kanssa pitää pyrkiä tulemaan toimeen. Valitettavasti joidenkin yhteisön jäsenten huono käytös on luonut leimansa koko romaniyhteisöön. Voit lukea lisää romanikulttuurista sivulta ”Romanikulttuuri tutuksi” sekä ottaa halutessasi yhteyttä myös yhdistyksemme puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan, jotka kertovat mielellään lisää kulttuuristamme ja tavoistamme!