Romanikulttuuri tutuksi

Romaneilla on paljon tapoja, jotka ovat valtaväestölle enimmäkseen tuntemattomia. Valotamme tässä muutamia romaneiden tärkeimmistä tavoista ja toivomme tämän osaltaan vähentävän ennakkoluuloja valtaväestön silmissä sekä auttavan ymmärtämään romaneita nykyistä paremmin.

Aidossa romanikulttuurissa arvostetaan erittäin paljon hyviä käytöstapoja ja korostetaan sitä, että kaikkien ihmisten kanssa on yritettävä tulla toimeen. On valitettavaa, että usein koko romaniyhteisö leimataan huonostikäyttäytyväksi – jopa rikolliseksi – joidenkin romaniyksilöiden vuoksi. Jos romaniyksilö toimii tai käyttäytyy huonosti, ei tämän yksilön toimintaa saisi käyttää kaikkien romaneiden leimaamiseen! Sama leimaamisperinne näkyy Suomessa valitettavasti myös monen myyn vähemmistöryhmän kohdalla.
Romaneiden kulttuuriin ei kuulu tervehtiminen kädestä pitäen. Romanit eivät myöskään käytä itsensä esittelyyn sukunimeään. Kun romani astuu huoneeseen, on hänen kohteliasta tervehtiä ovella kuuluvasti varmistaakseen, että kaikki huoneessa olijat kuulevat tervehdyksen. Romanien perinteiden mukaan on kohteliasta tervehtiä jopa tuntemattomiakin romaneita ”päivää”-tervehdyksellä ja jäädä juttelemaan tämän kanssa mahdollisuuksien mukaan. Perinteisesti romanit tervehtivät toisiaan sanomalla ”Tsihko diives”, mikä tarkoittaa ”hyvää päivää”. Tähän kuuluu vastata ”Deevel mo del”, mikä tarkoittaa ”Jumala suokoon”. Perinteisesti romanit hyvästelevät toisensa sanomalla ”Aahhen Deuleha” eli ”Jääkää Jumalan suojaan”.

Perhe

Romanikulttuurin eräs keskeisimmistä piirteistä on vanhuksia kohtaan tunnettu arvostus. Romanit arvostavat vanhojen ihmisten mielipiteitä. Erityisen suuresti romaniyhteisössä arvostetaan suvun päämiesten ja päänaisten ajatuksia.
Miehen sanotaan olevan romaniperheen pää, mutta naisellakin on erittäin tärkeä osa perheessä; naisen sanotaan olevan perheen sydän! Yleensä mies ja vaimo tekevät perhettä koskevat ratkaisut yhdessä, koska päätösten tekeminen vaatii usein sekä päätä että sydäntä – sekä järkeä että tunteita. Vanhusten kunnioittaminen näkyy esimerkiksi siten, että ruokailutilanteissa vanhuksilla on oikeus ruokailla ensimmäisinä. Vanhusten tavaroita kohdellaan kunnioitusta osoittaen ja heitä kuunnellaan. Vanhusten läsnäollessa pyritään käyttäytymään mahdollisimman asiallisesti. Romanikulttuurissa katsotaan esimerkiksi, että nuoremman romanin on epäkohteliasta asua vanhemman romanin yläpuolella. Toisaalta myös vanhuksilta odotetaan tietynlaista käyttäytymistä eivätkä he saa käyttää etuoikeuksiaan väärin.
Romaneiden tapakulttuuri ja moraali juontavat juurensa Vanhasta testamentista kumpuaviin kristillisiin arvoihin ja romanit ylläpitävät monia kristillisiä tapoja, jotka ovat valtaväestön keskuudesta hävinneet.

Jos romaniyhteisössä esiintyy ristiriitoja, käsitellään näitä yhteisön sisällä käsin yhteisön vanhimpien päättäessä, millaisen rangaistuksen kyseinen henkilö saa. Rangaistus on useimmiten laadultaan moraalinen ja se kytkeytyy rangaistun henkilön maineen menettämiseen. Joissakin tapauksissa myös rangaistun henkilön lähiomaisten maine saattaa kokea kolauksen. Tämä johtuu siitä, että romaniyhteisö on perinteisesti kollektiivinen ja tämän kollektiivisuuden vuoksi yhteisö katsoo, että myös suvulla ja perheellä on vastuu huolehtia omaisistaan sekä näiden teoista – vastuun ei siis nähdä olevan ainoastaan yksilöllä, kuten individualistisessa valtaväestön kulttuurissa. Kunnian menettämisellä on kunniakäsitetietoisessa romaniyhteisössä suuri teho.

Romaniyhteisössä on tyypillistä myös tietynlainen väistämis- ja välttelymekanismi, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vakavien väkivaltatilanteiden jälkeen syyllinen lähiomaisineen ovat pyrkineet välttelemään vahingon kärsineitä esimerkiksi muuttamalla muualle.
Romanikulttuurin ominaispiirteisiin liittyy olennaisena ja korostuneena asiana sekä häveliäisyys että siveellisyys. Nuori henkilö ei romanikulttuurissa esimerkiksi voi esiintyä vähäisissä vaatteissa vanhempien ihmisten läsnäollessa. Nuori henkilö ei voi myöskään puhua sopimattomia tällaisessa tilanteessa. Nuoret, jotka seurustelevat keskenään, eivät osoita toisilleen fyysistä läheisyyttä silloin kun paikalla on heitä vanhempia ihmisiä – itseasiassa nuoret eivät tällaisessa tilanteessa edes istu toistensa lähellä. Romanikulttuuri korostaa perheen merkitystä sekä perheen yhteenkuuluvuuden merkitystä. Myös suvun merkitys on korostunut. Voit lukea lisää romanikulttuurista sivulta ”Lapset ja puhtaustavat”. Tällä sivulla kerromme lisää tyypillisen, aidon romanikulttuurin piirteistä lastenkasvatuksen sekä puhtauteen liittyvien tapojen ja käytäntöjen osalta. Toivomme, että sivumme antavat sinulle lisää tietoa romanikulttuurista!